Cookie beleid sv Poortugaal

De website van sv Poortugaal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sociaal Veiligheidsbeleid

Sociaal Veiligheidsbeleid

Als sportvereniging willen we alle leden veilig en met plezier laten sporten. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. In deze beleidsnotitie (die u hier kunt downloaden) legt het bestuur vast welke maatregelen zij neemt om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en adequaat te handelen als er iets gebeurt. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan seksueel overschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling.

Onderdelen van dit beleid zijn:

 1. Aannamebeleid trainers en vrijwilligers, waaronder jeugdbegeleiders.
 2. Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag.
 3. Vertrouwenspersoon.
 4. Communicatie over dit beleid.

1.  Aannamebeleid trainers, vrijwilligers en jeugdbegeleiders

Het bestuur voert onderstaand aannamebeleid aan voor trainers en vrijwilligers, waaronder jeugdbegeleiders. Enerzijds beoogt het bestuur hiermee te waken voor misbruik van het vertrouwen van de vereniging. Anderzijds wil het bestuur trainers en vrijwilligers bewust maken van hun rol en positie in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. In het aannamebeleid hanteert het bestuur de volgende stappen:

 • Met nieuwe trainers en vrijwilligers wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Voor de jeugdelftallen (>19  jaar) door de jeugdcommissie. Voor de selectie door de Technische Commissie.
 • In dit kennismakingsgesprek worden naast motivatie en ervaring het beleid en de gedragsregels omtrent grensoverschrijdend gedrag besproken en wordt de begeleiders gevraagd deze te onderschrijven, na te leven en uit te dragen.
 • Bij mensen van buiten de vereniging checkt de jeugdcommissie/technische commissie referenties door de club te bellen waar de trainer en/of vrijwilliger vandaan komt.
 • Voor start van hun werkzaamheden ondertekenen trainers en vrijwilligers de gedragsregels en geven toestemming voor het aanvragen van de VOG.
 • Voor de volgende personen wordt door de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd:

-          huidige en nieuwe trainers en vrijwilligers van de jeugdelftallen en selectie;

-          begeleiders van jeugdkampen en reizen met de jeugd (zoals de Engeland reis).

 • Elke 3 tot 5 jaar wordt voor deze trainers en vrijwilligers een nieuw VOG aangevraagd.
 • In principe is elke trainer en vrijwilliger lid van de KNVB en valt onder het tuchtrecht van de bond. Nieuwe begeleiders die geen lid van de bond zijn worden voor aanvang van hun werkzaamheden lid van de vereniging en de bond. 

2.  Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

De sportbonden in Nederland nemen grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en pesten serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van trainers, begeleiders, sporters en ouders/verzorgers van jeugdleden[1] in concrete situaties. Onze vereniging onderschrijft onderstaande regels en zorgt ervoor dat alle sportbegeleiders, leden en ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn.  

 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers accepteren en respecteren de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging (ongeacht religie, huidskleur of seksuele geaardheid).
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. Zij houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers onthouden zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen leden, de trainers/begeleiders en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers mogen de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers onthouden zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers zullen tijdens training(stages), wedstrijden en kampen, e.d. gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, het gastgezin, de hotelkamer.
 • De leden trainers en begeleiders hebben de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer of begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers zullen de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer en begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • Leden, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers zullen er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien iemand gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer en begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

3.  Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon, hierna te noemen vertrouwenspersoon[2], is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor sporters, ouders/verzorgers van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.  De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert deze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. Het bestuur hanteert voor de functie van vertrouwenspersoon het door NOC*NSF opgestelde profiel en protocol (bijlage 1 en 2) en bijbehorende formulieren.

 1. Meldplicht.

De vertrouwenspersoon meldt bij het bestuur dat er iets speelt. Indien de melder dit wenst kan dit anoniem. Het bestuur neemt maatregelen om het probleem binnen de vereniging op te lossen en herhaling te voorkomen. Bij een strafrechtelijk vergrijp wordt aangifte gedaan. Bij seksuele intimidatie en misbruik meldt het bestuur dit bij het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF (conform de meldplicht)

4.  Communicatie.

Belanghebbenden

Acties

Verantwoordelijk

Bestuur

Stelt beleid vast, daarna vast agendapunt bij vergaderingen.

Stelt voorzitters aan als portefeuillehouder.

Eén keer per twee maanden evalueren de voorzitters met vertrouwenspersoon.

Bestuur en VP

Jeugd- en technische commissie

Informeren over beleid per mail en in vergadering, daarna vast agendapunt bij vergaderingen.

Bestuur en VP

Trainers en begeleiders

Informeren over beleid per mail en in vergadering, daarna vast agendapunt bij vergaderingen.

Jeugd- en Technische Commissie en VP

Seniorleden

Informeren over beleid per mail en via website

Bestuur en VP

Jeugdleden

Leden van de jeugdcommissie, trainers en begeleiders besteden hier aandacht aan door te bespreken hoe we met elkaar omgaan.

Jeugdcommissie en VP

Ouders jeugdleden

Informeren over beleid per mail en bij ouderavond; daarna vast agendapunt bij ouderavonden.

Jeugdcommissie en VP

Algemeen

Nieuwe leden en ouders/verzorgers van jeugdleden worden bij  inschrijving geïnformeerd over de gedragsregels en sociaal veiligheidsbeleid. Trainers, vrijwilligers en begeleiders bij aanvang van hun werkzaamheden.

Sociaal Veiligheidsbeleid, gedragsregels en contactgegevens VP zijn terug te vinden op de website.

 

Bestuur, jeugd- technische commissie

 


 

Bijlage 1.

Functieprofiel vertrouwenspersoon/VP

Algemene taakomschrijving

De VP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende seksuele intimidatie\grensoverschrijdend gedrag.

Taken van de VP:

a. eerste opvang/aanspreekpunt;

b. doorverwijzen;

c. preventieactiviteiten.

 

Ad a. Eerste opvang:

De VP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VP:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond;
 • vult het registratie- en rapportageformulier in.

 

Ad b. Doorverwijzen:

De VP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

 

Ad c. Preventieactiviteiten

De VP:

 • profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;
 • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport;
 • draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving;
 • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie en maakt hiervoor gebruik van de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving.

 

Randvoorwaarden

De VP:

 • is geen bestuurslid;
 • heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur (de voorzitter);
 • wordt één keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of aangesteld door het bestuur;
 • kan om de vier jaar een VOG overleggen;
 • is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
 • werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie.

 

Attitude

De VP:

 • is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon;
 • geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden;
 • heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid;
 • is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen;
 • heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

 

Vaardigheden

De VP:

 • is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren;
 • kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging;
 • kan reflecteren;
 • kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden;
 • kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving;
 • is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

 

Kennis

De VP:

 • weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden;
 • heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht;
 • kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie;
 • kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur.

 

Aanbevelingen

De VP:

 • heeft VP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen;
 • staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen bonden.

 

Bijlagen

 • registratieformulier
 • rapportageformulier
 • protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie

 

Bijlage 2.

Rapportageformulier VP

Naam VP:                                                                                                                                                                                                                                                                      

Datum:                                                                                                                                                                                  òf

 

 

Vraag naar informatie

 

Ongewenste situatie:

 

Antwoord:

 

Verwijzing naar:

 

Afspraken:

 

Afspraken:

Het Registratieformulier is voor de VP

Het bijbehorende Rapportageformulier is bedoeld voor (evt. anonieme) rapportage aan het bestuur/ Bond

 


 

Bijlage 3.

Registratieformulier VP                                                                             

Naam VP:                                                                                                                                                                                                                                                                      

Datum:                                                                                                                                                                                  òf

Gegevens gesprekspartner:

Naam:

 

 

 

 

 

 

 

Sportvereniging:

 

 

Team:

 

 

 

Bereikbaar:

 

 

Vraag naar informatie

 

Ongewenste situatie:

 

Antwoord:

 

Verwijzing naar:

 

Afspraken:

 

Afspraken:

Het Registratieformulier is voor de VP

Het bijbehorende Rapportageformulier is bedoeld voor (evt. anonieme) rapportage aan het bestuur/ Bond

 [1] Waar gesproken wordt over ouders/verzorgers, worden steeds ouders/verzorgers van jeugdleden bedoeld.

[2] De functie van vertrouwenspersoon was al bekend bij PSV Poortugaal. Voor de transparantie kiest de vereniging ervoor deze term te handhaven.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!